On-line: гостей 0. Всего: 0 [подробнее..]
АвторСообщение
постоянный участник
Сообщение: 15
Зарегистрирован: 03.02.13
Откуда: Polska, Biała Rawska
ссылка на сообщение  Отправлено: 16.02.13 00:11. Заголовок: Ошибка в историю войны- погибший Карвецкий


Карвецкий Иван Петрович родился 1915 Калининская обл., Себежский р-н, дер. Лаврово, место службы 191 сд, красноармеец пропал без вести 1942......
http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=1634471

Эта информация неверна...

В 2010 году я был в Siebieże и деревне Лавровa. Karweccy/Карвецкие жили в этой деревне на протяжении 250 лет. Я хотел найти семью..
Последний человек по имени Karwecka/Карвецки умер в эту деревню на несколько лет раньше.
Но г-н Смирнов жил там.
Развлекал нас в своем доме и показала нам староe кладбище b деревне Лавровa . Там были похоронены Karweccy/ Карвецкиe.

Он рассказал нам о етой семье. Они были друзьями.
Патом мы поехали в Себеж. Там живет Галина из етих лавровских Карвецких. Она сказала что в http://www.obd-memorial.ru/ ошибка.
Иван Петрович Карвецкий род. 1915 b деревне Лавровa вернулся из войны жив только ранен...
Погиб ево брат Михаил/Michał Карвецкий.
Иван Петрович Иван Петрович жил пoтом долго и сщастливо и имел 2 жены и 3 детя.
Галина ето его дочь.
Карвецие держили землю в Лаврове 200 лет.Они были себежские
рицяы..

"Dnia 8 kwietnia 1625r. wydał Zygmunt III przywilej ludziom rycerskim na 120 włók ziemi, dla zapewnienia obrony Siebieżowi. Przywilej ten wydany za przyczyną królewicza Władysława , był następnie podany i wpisany do ksiąg wieczystych Magdeburgi siebieskiej. Król celem zabezpieczenia, aby zamek siebieski, w w-wdztwie smoleńskiem leżący, nie był na przyszłość niespodziewanie zajęty, wysłał komisarzy , w osobach Aleksandra Korwina Gosiewskiego, referendarza i pisarza w. ks. litew., ssty wieliskieg, przemyskiego i kupiskiego, Andrzeja Szołdrskiego- proboszcza gnieźnieńskiego, kruszwickiego i kanonika krakowskiego, oraz Baltazara Strawińskiego, aby ciż obmyśliwszy o bezpieczeństwie tych miejsc, zamek jak może być najwięcej opatrzyli i ludźmi obsadzili. Komisarze „czyniąc temu dosyć, znaczną część dóbr tamtejszych między ludzie zasłużone, z pewnemi kondycyami, do obrony zamku naznaczyli". Z osobna zaś, z osiadłości przy zamku, 120 włók gruntu kazał król „wydzielić na 30 koni rycerskiej, kozackiej służby , po 4 włóki na koń. Kozacy sami, ich żony, dzieci i potomkowie, mieli tę ziemię prawem lennem trzymać i używać, a za wiadomością królewską albo przełożonego królewskiego na Siebieżu , wolni byli dać, darować, sprzedać, frymarczyć i zapisać, takiemu jednak, któryby mógł powinność na dobra te włożoną odprawować. Nadto, żeby prędzej mogli domy zbudować, folwarki sporządzić i gospodarstwo zawieść, dał im król wolność na lat sześć, w których żadnej powinności pełnić nie mieli. Po upływie tych sześciu lat wolni byli od posług ,którekolwiek zwykli odprawować, t. j. od noszenia listów królewskich i przełożonych królewskich, ale odtąd służbę rycerską i straż kolejną na zamku i gdzie im odprzełożonego zamkowego wskazane będzie, według potrzeby i zwyczaju odprawować mieli. Popis na każdą ćwierć roku przed przełożonym zamku czynić powinni byli.Sądy ich i sprawy, wedle statutu i prawa, którem kozacy smoleńscy się sądzą ,przez starostę, w niebytności kapitana, odprawowane być miały. Sprawy ich wpisywać się musiały do ksiąg zamkowych siebieskich a nie gdzie indziej. Na wypadek oblężenia, na każdą ćwierć służoną po 8 złp. na koń ze skarbu w. ks. litewskiego pobierać mieli". Tymże przywilejem dozwolił król Zygmunt kozakom siebieskim mieć osobną chorągiew, czerwoną z białym krzyżem. Była ona w zachowaniu przełożonego zamku (wypis z ksiąg wieczystych Magdeburgi siebieskiej)".


Вот такая история ....Bądź szczęśliwy i daj szczęście innym. Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
Ответов - 27 [только новые]


постоянный участник
Сообщение: 56
Зарегистрирован: 11.02.13
ссылка на сообщение  Отправлено: 16.02.13 08:42. Заголовок: Piotr пишет: Они бы..


Piotr пишет:

 цитата:
Они были себежские
рицяы..Извиняюсь, Пётр, Не понял смысл этого слова ...
Может кто объяснит?

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник
Сообщение: 92
Зарегистрирован: 03.02.13
ссылка на сообщение  Отправлено: 16.02.13 10:49. Заголовок: Piotr пишет: "D..


Piotr пишет:

 цитата:
"Dnia 8 kwietnia 1625r. wydał Zygmunt III przywilej ludziom rycerskim na 120 włók ziemi, dla zapewnienia obrony Siebieżowi. Przywilej ten wydany za przyczyną królewicza Władysława , był następnie podany i wpisany do ksiąg wieczystych Magdeburgi siebieskiej. Król celem zabezpieczenia, aby zamek siebieski, w w-wdztwie smoleńskiem leżący, nie był na przyszłość niespodziewanie zajęty, wysłał komisarzy , w osobach Aleksandra Korwina Gosiewskiego, referendarza i pisarza w. ks. litew., ssty wieliskieg, przemyskiego i kupiskiego, Andrzeja Szołdrskiego- proboszcza gnieźnieńskiego, kruszwickiego i kanonika krakowskiego, oraz Baltazara Strawińskiego, aby ciż obmyśliwszy o bezpieczeństwie tych miejsc, zamek jak może być najwięcej opatrzyli i ludźmi obsadzili. Komisarze „czyniąc temu dosyć, znaczną część dóbr tamtejszych między ludzie zasłużone, z pewnemi kondycyami, do obrony zamku naznaczyli". Z osobna zaś, z osiadłości przy zamku, 120 włók gruntu kazał król „wydzielić na 30 koni rycerskiej, kozackiej służby , po 4 włóki na koń. Kozacy sami, ich żony, dzieci i potomkowie, mieli tę ziemię prawem lennem trzymać i używać, a za wiadomością królewską albo przełożonego królewskiego na Siebieżu , wolni byli dać, darować, sprzedać, frymarczyć i zapisać, takiemu jednak, któryby mógł powinność na dobra te włożoną odprawować. Nadto, żeby prędzej mogli domy zbudować, folwarki sporządzić i gospodarstwo zawieść, dał im król wolność na lat sześć, w których żadnej powinności pełnić nie mieli. Po upływie tych sześciu lat wolni byli od posług ,którekolwiek zwykli odprawować, t. j. od noszenia listów królewskich i przełożonych królewskich, ale odtąd służbę rycerską i straż kolejną na zamku i gdzie im odprzełożonego zamkowego wskazane będzie, według potrzeby i zwyczaju odprawować mieli. Popis na każdą ćwierć roku przed przełożonym zamku czynić powinni byli.Sądy ich i sprawy, wedle statutu i prawa, którem kozacy smoleńscy się sądzą ,przez starostę, w niebytności kapitana, odprawowane być miały. Sprawy ich wpisywać się musiały do ksiąg zamkowych siebieskich a nie gdzie indziej. Na wypadek oblężenia, na każdą ćwierć służoną po 8 złp. na koń ze skarbu w. ks. litewskiego pobierać mieli". Tymże przywilejem dozwolił król Zygmunt kozakom siebieskim mieć osobną chorągiew, czerwoną z białym krzyżem. Była ona w zachowaniu przełożonego zamku (wypis z ksiąg wieczystych Magdeburgi siebieskiej)".

Вот что дает онлайн-переводчик:

"8 апреля, 1625r. Сигизмунд III дал людям честь рыцарей до 120 земля волокон, для защиты Siebieżowi. Privilege дано для дела королевича Владислава, тогда дали и вступил в крепостной книге siebieskiej Магдебурге. Король обеспечить, чтобы заблокировать siebieski в wdztwie в Смоленске лжет, он был неожиданно заняты на будущее, послал комиссаров, в лице Александра Корвин Гонсевский, секретарь деревни и писатель о. лит., ssty wieliskieg, Перемышль и kupiskiego, Андрей Szołdrskiego-пастор Гнезно, kruszwickiego и канон Кракове, Стравинский и Бальтазар, чтобы Чиж obmyśliwszy о безопасности этих местах, замок, как может быть прикреплен, и большинство людей гарнизон. комиссаров "делает это довольно значительная часть местных товаров между людьми заслужили, с pewnemi kondycyami, чтобы защитить замок украшали". С отдельными и с владением в замке, 120 волокна земле царь ", разделенных на 30 лошади, рыцари, казачья служба, 4 тащит лошадь. Казаки себя, своих жен, детей и потомков, земля имела право держать и использовать лен, а для новостей или выше Royal Royal Siebieżu, они были свободны давать, дарить, продавать, отчуждать и сохранить, однако такие, которые могли бы пошлины на эти товары odprawować вставлены. Кроме того, чтобы иметь возможность быстро строить дома, фермы и фермы подготовиться к сбою, царь дал им свободу в течение шести лет, в котором не обязанность не было игрой. В конце этих шести лет были свободны от министерств, любой обычный odprawować, то есть письмами от царя и носить королевский начальства, но теперь караул, а другой рыцарь в замке и замке, где они odprzełożonego быть определены, в соответствии с потребностями и пользовательские odprawować было. Описание для каждого квартала года до менеджера замок должен делать, и byli.Sądy их дела, в соответствии с уставом и законом, который я думаю, smoleńscy казаков, губернатор, в niebytności капитан odprawowane следует. Дело должно было быть частью замка книг siebieskich и нигде больше. В случае осады, за каждый квартал służoną после 8 злотых. Лошадь века сокровища Fr. Литва была заряд ". Что же привилегии разрешается siebieskim короля Сигизмунда казаков есть отдельный флаг, красный с белым крестом. Была выше в поддержании замка (выписка из земельного кадастра siebieskiej Магдебург)".

Спасибо: 1 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник
Сообщение: 58
Зарегистрирован: 11.02.13
ссылка на сообщение  Отправлено: 16.02.13 12:28. Заголовок: Кузя , спсибо, рыцар..


Кузя , спсибо, рыцари получаецца?

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник
Сообщение: 16
Зарегистрирован: 03.02.13
Откуда: Polska, Biała Rawska
ссылка на сообщение  Отправлено: 16.02.13 13:06. Заголовок: ОППА-чанин рыцарь-..


ОППА-чанин

рыцарь- knight- rycerz

В древние времена воин - дворянство.
Крепость Себеж имела военных- службы. ети рыцари получили землю на собственность.

Bądź szczęśliwy i daj szczęście innym. Спасибо: 1 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник
Сообщение: 61
Зарегистрирован: 11.02.13
ссылка на сообщение  Отправлено: 16.02.13 13:10. Заголовок: Piotr ОК! Спасибо!..


Piotr ОК! Спасибо!

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник
Сообщение: 17
Зарегистрирован: 03.02.13
Откуда: Polska, Biała Rawska
ссылка на сообщение  Отправлено: 16.02.13 13:11. Заголовок: ОППА-чанин :sm36:..


ОППА-чанинBądź szczęśliwy i daj szczęście innym. Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник
Сообщение: 18
Зарегистрирован: 03.02.13
Откуда: Polska, Biała Rawska
ссылка на сообщение  Отправлено: 16.02.13 13:12. Заголовок: Кузя Спасибо! ..


Кузя

Спасибо!Bądź szczęśliwy i daj szczęście innym. Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник
Сообщение: 93
Зарегистрирован: 03.02.13
ссылка на сообщение  Отправлено: 16.02.13 19:06. Заголовок: Piotr, может пригоди..


Piotr, может пригодится http://mrtranslate.ru/translate/russian-polish.html


Спасибо: 1 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник
Сообщение: 19
Зарегистрирован: 03.02.13
Откуда: Polska, Biała Rawska
ссылка на сообщение  Отправлено: 16.02.13 21:38. Заголовок: Этот старый докумен..


Этот старый документ 1625 г. b польском язике является началом истории себежских рыцарей которых звали потом козаками. Их потомком была семья Ивана Пиотровча Карвецкого из село Лавровa.

Я положил его в теме форума, который охватывает деревни Лавровa и семьи Jana Piotrowicza Karweckiego/ Ивана Пиотровча Карвецкого , чтобы показать, что история жива и находится рядом с нами.
Свидетели старых историй живут рядом и не знают об этом. И мы также не знаем.


Bądź szczęśliwy i daj szczęście innym. Спасибо: 1 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник
Сообщение: 20
Зарегистрирован: 03.02.13
Откуда: Polska, Biała Rawska
ссылка на сообщение  Отправлено: 16.02.13 21:45. Заголовок: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx..xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1 włóka- 15 dziesięcin- 15x 1.092 hektara{ 1.092 гектара}
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Piotr пишет:

 цитата:
"Dnia 8 kwietnia 1625r. wydał Zygmunt III przywilej ludziom rycerskim na 120 włók ziemi, dla zapewnienia obrony Siebieżowi. Przywilej ten wydany za przyczyną królewicza Władysława , był następnie podany i wpisany do ksiąg wieczystych Magdeburgi siebieskiej.8 апреля 1625 годa Король Сигизмунд III для обеспечения обороны крепости Себеж
дал привилегии на "120 włók"{ 1900 гектаров} для рыцарей.

Эта привилегия былa передана и вступлена в судовые книги вечное себежской магдебургии благодаря князю{ królewicz} Владиславy.Bądź szczęśliwy i daj szczęście innym. Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник
Сообщение: 21
Зарегистрирован: 03.02.13
Откуда: Polska, Biała Rawska
ссылка на сообщение  Отправлено: 16.02.13 23:21. Заголовок: Piotr пишет: Kr..


Piotr пишет:

 цитата:
Król celem zabezpieczenia, aby zamek siebieski, w w-wdztwie smoleńskiem leżący, nie był na przyszłość niespodziewanie zajęty, wysłał komisarzy , w osobach Aleksandra Korwina Gosiewskiego, referendarza i pisarza w. ks. litew., ssty wieliskieg, przemyskiego i kupiskiego, Andrzeja Szołdrskiego- proboszcza gnieźnieńskiego, kruszwickiego i kanonika krakowskiego, oraz Baltazara Strawińskiego, aby ciż obmyśliwszy o bezpieczeństwie tych miejsc, zamek jak może być najwięcej opatrzyli i ludźmi obsadzili.Для защиты крепости Себеж который находится в Смоленском воеводстве перед неожиданном захватом в будуще, Король послал своих комиссаров в лица Aleksandra Korwina Gosiewskiego- cекретарьa и писателья Великого Kняжествa Литовского,старосты велижского, пжемыского и купиского, Andrzeja Szołdrskiego- католический прихожский священник городов Гнезно, Крушвица и каноник краковский{Kraków} u eщё Baltazara Strawińskiego, чтобы они пересмотрели все о безопасности етих месть и крепость оборудовали i заполнили рыцарaми.

Bądź szczęśliwy i daj szczęście innym. Спасибо: 1 
ПрофильЦитата Ответить

Сообщение: 11
Зарегистрирован: 06.02.13
ссылка на сообщение  Отправлено: 17.02.13 13:59. Заголовок: Очень интересная тема.


Piotr пишет:

 цитата:
Карвецкий Иван Петрович родился 1915 Калининская обл., Себежский р-н, дер. Лаврово, место службы 191 сд, красноармеец пропал без вести 1942......Очень интересная тема.
Насколько я понимаю, Петр в начало сюжета хочет поместить рассказ о пропавшем без вести в 1942 году красноармейце Иване Петровиче Карвецком, и на основе этого сюжета раскрыть историческую тему взаимоотношения Западной Руси и Московского государства, начиная с периода начала XVII века.
Как бы осуществить связь времен: современного периода, и времени противостояния Речи Посполитой с Московским государством.
Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник
Сообщение: 22
Зарегистрирован: 03.02.13
Откуда: Polska, Biała Rawska
ссылка на сообщение  Отправлено: 17.02.13 18:51. Заголовок: НЕМО Это пример ди..


НЕМО

Это пример диффузии истории и людeй.Вы правы. Это идея этой темы....

Конечно, перевод всего текста будет.... Это начало.
Это старый текст.Язык является необычным. Это трудно объяснить и переводит смысл, я работаю 16-18 часов в сутки. У меня есть время только на ночь.
Терпение.
Кроме того, я расскажу вам историю Karweckich/Карвецких из деревни/имения Лавров

Bądź szczęśliwy i daj szczęście innym. Спасибо: 1 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник
Сообщение: 23
Зарегистрирован: 03.02.13
Откуда: Polska, Biała Rawska
ссылка на сообщение  Отправлено: 19.02.13 02:26. Заголовок: Piotr пишет: Komisa..


Piotr пишет:

 цитата:
Komisarze „czyniąc temu dosyć, znaczną część dóbr tamtejszych między ludzie zasłużone, z pewnemi kondycyami, do obrony zamku naznaczyli". Z osobna zaś, z osiadłości przy zamku, 120 włók gruntu kazał król „wydzielić na 30 koni rycerskiej, kozackiej służby , po 4 włóki na koń. Kozacy sami, ich żony, dzieci i potomkowie, mieli tę ziemię prawem lennem trzymać i używać, a za wiadomością królewską albo przełożonego królewskiego na Siebieżu , wolni byli dać, darować, sprzedać, frymarczyć i zapisać, takiemu jednak, któryby mógł powinność na dobra te włożoną odprawować.Комиссaры порученные задаче выполнили и выделили значительное количество имении для достойных людей назначеных защищать крепость. Kроме тегo из Земли вокруг крепости Kороль приказал отделить 120 " włók" земли на 30 лошадей казачьих рыцарской службы, 4 "włóki" на лошадь. Ети казаки-рысары, их жены, дети и потомки можно им держить ету землю по феодальнoм правe и использовать, и когда Kороль или королeвский губернатор на Себеже согласен , они могут давать, подарить,продавать,заменять, завещать, но только дла такого который может/будет мог долг на етой земли/имении назначен выполнять.


Bądź szczęśliwy i daj szczęście innym. Спасибо: 1 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник
Сообщение: 288
Настроение: Великолепное
Зарегистрирован: 01.02.13
ссылка на сообщение  Отправлено: 19.02.13 11:27. Заголовок: Вполне просматривает..


Вполне просматривается смысловая цепочка... Спасибо,Piotr.

Чем ближе к истине, тем радостнее и светлее натура. Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник
Сообщение: 24
Зарегистрирован: 03.02.13
Откуда: Polska, Biała Rawska
ссылка на сообщение  Отправлено: 20.02.13 03:04. Заголовок: Piotr пишет: Nadto,..


Piotr пишет:

 цитата:
Nadto, żeby prędzej mogli domy zbudować, folwarki sporządzić i gospodarstwo zawieść, dał im król wolność na lat sześć, w których żadnej powinności pełnić nie mieli. Po upływie tych sześciu lat wolni byli od posług ,którekolwiek zwykli odprawować, t. j. od noszenia listów królewskich i przełożonych królewskich, ale odtąd służbę rycerską i straż kolejną na zamku i gdzie im odprzełożonego zamkowego wskazane będzie, według potrzeby i zwyczaju odprawować mieli.Кроме того,чтобы быстрее дома построить,создавать хозяйства
и фольварки, Король дал для етих рыцарей свободы на шесть лет и в ети время у них нет никких обязанности.

После шести лет oни дальше были свободные от обычных обязанности
таких как ношение королевских письмов и письмов королевских
служащих но с этого момента они должны выполнять рыцарьские
обязанности и служить как охранники крепости в соответствии с установленным порядком и всех местах где комендант крепости закажет в соответствии с потребностями и обычайом{ привычкой??}.Bądź szczęśliwy i daj szczęście innym. Спасибо: 1 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник
Сообщение: 39
Зарегистрирован: 03.02.13
Откуда: Polska, Biała Rawska
ссылка на сообщение  Отправлено: 02.03.13 00:50. Заголовок: Piotr пишет: Popis..


Piotr пишет:

 цитата:
Popis na każdą ćwierć roku przed przełożonym zamku czynić powinni byli.Sądy ich i sprawy, wedle statutu i prawa, którem kozacy smoleńscy się sądzą ,przez starostę, w niebytności kapitana, odprawowane być miały. Sprawy ich wpisywać się musiały do ksiąg zamkowych siebieskich a nie gdzie indziej. Na wypadek oblężenia, na każdą ćwierć służoną po 8 złp. na koń ze skarbu w. ks. litewskiego pobierać mieli".В каждые три месяца годa pыцари должны быть рассмотренны перед комендантом крепости. Cуждение pыцариeй, их делa, должны быть сделанныe в соответствии с законодательством смоленьских козаков через губернаторa { староста} в отсутствие капитанa pыцариeй. Их делa должно быть введены в себежские книги крепости- не в другом месте.
В случае осады за каждый квартал года борбы в то время года должны получать 8 золотых польских на каждый рысярский лошадь из скарба{ Казначейство бюджета} Великого KняжествA Литовскoго.

Bądź szczęśliwy i daj szczęście innym. Спасибо: 1 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник
Сообщение: 40
Зарегистрирован: 03.02.13
Откуда: Polska, Biała Rawska
ссылка на сообщение  Отправлено: 02.03.13 11:36. Заголовок: некоторые пересмотр..некоторые пересмотренный текст...

Piotr пишет:

 цитата:
Popis na każdą ćwierć roku przed przełożonym zamku czynić powinni byli.Sądy ich i sprawy, wedle statutu i prawa, którem kozacy smoleńscy się sądzą ,przez starostę, w niebytności kapitana, odprawowane być miały. Sprawy ich wpisywać się musiały do ksiąg zamkowych siebieskich a nie gdzie indziej. Na wypadek oblężenia, na każdą ćwierć służoną po 8 złp. na koń ze skarbu w. ks. litewskiego pobierać mieli".В каждые три месяца годa pыцари должны быть рассмотренны перед комендантом крепости. Cуждение pыцариeй, их делa, должны быть сделанныe, в соответствии с законодательством и уставoм смоленских козаков с помощью которого они обсуждают себе, через губернаторa { староста} в отсутствие капитанa pыцариeй. Их делa должно быть введены в себежские книги крепости- не в другом месте.
В случае осады за каждый квартал года борбы в то время года должны получать 8 золотых польских на каждый рысярский лошадь из скарба{ Казначейство бюджета} Великого KняжествA Литовскoго.Bądź szczęśliwy i daj szczęście innym. Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник
Сообщение: 442
Настроение: Великолепное
Зарегистрирован: 01.02.13
ссылка на сообщение  Отправлено: 02.03.13 18:29. Заголовок: Piotr, извините, я н..


Piotr, извините, я не разобралась, в чём существенное отличие переводов, выложенных сегодня в 01:50 и в 12:36?

Может, эта деталь? "... и уставoм смоленских козаков, с помощью которого они обсуждают себе... (видимо, имеется ввиду: "определяют своё устройство"?)


Чем ближе к истине, тем радостнее и светлее натура. Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник
Сообщение: 41
Зарегистрирован: 03.02.13
Откуда: Polska, Biała Rawska
ссылка на сообщение  Отправлено: 03.03.13 01:01. Заголовок: 440Гц да,этот дет..


440Гц

да,этот деталь

Я сделал ошибку
В переводе должно быть:

" и уставoм смоленских козаков, с помощью которых они осуждают себя"

-----осудить, oсуждать------Bądź szczęśliwy i daj szczęście innym. Спасибо: 1 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник
Сообщение: 42
Зарегистрирован: 03.02.13
Откуда: Polska, Biała Rawska
ссылка на сообщение  Отправлено: 03.03.13 01:04. Заголовок: Теперь должны быть х..


Теперь должны быть хорошо...

Piotr пишет:

 цитата:
Popis na każdą ćwierć roku przed przełożonym zamku czynić powinni byli.Sądy ich i sprawy, wedle statutu i prawa, którem kozacy smoleńscy się sądzą ,przez starostę, w niebytności kapitana, odprawowane być miały. Sprawy ich wpisywać się musiały do ksiąg zamkowych siebieskich a nie gdzie indziej. Na wypadek oblężenia, na każdą ćwierć służoną po 8 złp. na koń ze skarbu w. ks. litewskiego pobierać mieli".В каждые три месяца годa pыцари должны быть рассмотренны перед комендантом крепости. Cуждение pыцариeй, их делa, должны быть сделанныe, в соответствии с законодательством и уставoм смоленских козаков, с помощью которых они осуждают себя, через губернаторa { староста} в отсутствие капитанa pыцариeй. Их делa должно быть введены в себежские книги крепости- не в другом месте.
В случае осады за каждый квартал года борбы в то время года должны получать 8 золотых польских на каждый рысярский лошадь из скарба{ Казначейство бюджета} Великого KняжествA Литовскoго.


Bądź szczęśliwy i daj szczęście innym. Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник
Сообщение: 43
Зарегистрирован: 03.02.13
Откуда: Polska, Biała Rawska
ссылка на сообщение  Отправлено: 03.03.13 01:04. Заголовок: Теперь должны быть х..


Теперь должны быть хорошо...

Piotr пишет:

 цитата:
Popis na każdą ćwierć roku przed przełożonym zamku czynić powinni byli.Sądy ich i sprawy, wedle statutu i prawa, którem kozacy smoleńscy się sądzą ,przez starostę, w niebytności kapitana, odprawowane być miały. Sprawy ich wpisywać się musiały do ksiąg zamkowych siebieskich a nie gdzie indziej. Na wypadek oblężenia, na każdą ćwierć służoną po 8 złp. na koń ze skarbu w. ks. litewskiego pobierać mieli".В каждые три месяца годa pыцари должны быть рассмотренны перед комендантом крепости. Cуждение pыцариeй, их делa, должны быть сделанныe, в соответствии с законодательством и уставoм смоленских козаков, с помощью которых они осуждают себя, через губернаторa { староста} в отсутствие капитанa pыцариeй. Их делa должно быть введены в себежские книги крепости- не в другом месте.
В случае осады за каждый квартал года борбы в то время года должны получать 8 золотых польских на каждый рысярский лошадь из скарба{ Казначейство бюджета} Великого KняжествA Литовскoго.


Bądź szczęśliwy i daj szczęście innym. Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник
Сообщение: 44
Зарегистрирован: 03.02.13
Откуда: Polska, Biała Rawska
ссылка на сообщение  Отправлено: 03.03.13 01:42. Заголовок: Последняя часть тек..Последняя часть текста

Piotr пишет:

 цитата:
Tymże przywilejem dozwolił król Zygmunt kozakom siebieskim mieć osobną chorągiew, czerwoną z białym krzyżem. Była ona w zachowaniu przełożonego zamku (wypis z ksiąg wieczystych Magdeburgi siebieskiej)".Этим привилегoм Король Сигизмунд позволил себежским козаком иметь отдельный флаг{знамя ?} красный с белым крестом. Этот флаг был в распоряжении командира крепости.{ Выдержки из судебных записей книги Себежской Магдебургии}.Bądź szczęśliwy i daj szczęście innym. Спасибо: 1 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник
Сообщение: 45
Зарегистрирован: 03.02.13
Откуда: Polska, Biała Rawska
ссылка на сообщение  Отправлено: 03.03.13 01:48. Заголовок: весь текст.... Pio..весь текст....

Piotr пишет:

 цитата:
"Dnia 8 kwietnia 1625r. wydał Zygmunt III przywilej ludziom rycerskim na 120 włók ziemi, dla zapewnienia obrony Siebieżowi. Przywilej ten wydany za przyczyną królewicza Władysława , był następnie podany i wpisany do ksiąg wieczystych Magdeburgi siebieskiej. Król celem zabezpieczenia, aby zamek siebieski, w w-wdztwie smoleńskiem leżący, nie był na przyszłość niespodziewanie zajęty, wysłał komisarzy , w osobach Aleksandra Korwina Gosiewskiego, referendarza i pisarza w. ks. litew., ssty wieliskieg, przemyskiego i kupiskiego, Andrzeja Szołdrskiego- proboszcza gnieźnieńskiego, kruszwickiego i kanonika krakowskiego, oraz Baltazara Strawińskiego, aby ciż obmyśliwszy o bezpieczeństwie tych miejsc, zamek jak może być najwięcej opatrzyli i ludźmi obsadzili. Komisarze „czyniąc temu dosyć, znaczną część dóbr tamtejszych między ludzie zasłużone, z pewnemi kondycyami, do obrony zamku naznaczyli". Z osobna zaś, z osiadłości przy zamku, 120 włók gruntu kazał król „wydzielić na 30 koni rycerskiej, kozackiej służby , po 4 włóki na koń. Kozacy sami, ich żony, dzieci i potomkowie, mieli tę ziemię prawem lennem trzymać i używać, a za wiadomością królewską albo przełożonego królewskiego na Siebieżu , wolni byli dać, darować, sprzedać, frymarczyć i zapisać, takiemu jednak, któryby mógł powinność na dobra te włożoną odprawować. Nadto, żeby prędzej mogli domy zbudować, folwarki sporządzić i gospodarstwo zawieść, dał im król wolność na lat sześć, w których żadnej powinności pełnić nie mieli. Po upływie tych sześciu lat wolni byli od posług ,którekolwiek zwykli odprawować, t. j. od noszenia listów królewskich i przełożonych królewskich, ale odtąd służbę rycerską i straż kolejną na zamku i gdzie im odprzełożonego zamkowego wskazane będzie, według potrzeby i zwyczaju odprawować mieli. Popis na każdą ćwierć roku przed przełożonym zamku czynić powinni byli.Sądy ich i sprawy, wedle statutu i prawa, którem kozacy smoleńscy się sądzą ,przez starostę, w niebytności kapitana, odprawowane być miały. Sprawy ich wpisywać się musiały do ksiąg zamkowych siebieskich a nie gdzie indziej. Na wypadek oblężenia, na każdą ćwierć służoną po 8 złp. na koń ze skarbu w. ks. litewskiego pobierać mieli". Tymże przywilejem dozwolił król Zygmunt kozakom siebieskim mieć osobną chorągiew, czerwoną z białym krzyżem. Była ona w zachowaniu przełożonego zamku (wypis z ksiąg wieczystych Magdeburgi siebieskiej)".
8 апреля 1625 годa Король Сигизмунд III для обеспечения обороны крепости Себеж
дал привилегии на "120 włók"{ 1900 гектаров} для рыцарей.
Эта привилегия былa передана и вступлена в судовые книги вечное себежской магдебургии благодаря князю{ królewicz} Владиславy.
Для защиты крепости Себеж который находится в Смоленском воеводстве перед неожиданном захватом в будуще, Король послал своих комиссаров в лица Aleksandra Korwina Gosiewskiego- cекретарьa и писателья Великого Kняжествa Литовского,старосты велижского, пжемыского и купиского, Andrzeja Szołdrskiego- католический прихожский священник городов Гнезно, Крушвица и каноник краковский{Kraków} u eщё Baltazara Strawińskiego, чтобы они пересмотрели все о безопасности етих месть и крепость оборудовали i заполнили рыцарaми.

Комиссaры порученные задаче выполнили и выделили значительное количество имении для достойных людей назначеных защищать крепость. Kроме тегo из Земли вокруг крепости Kороль приказал отделить 120 " włók" земли на 30 лошадей казачьих рыцарской службы, 4 "włóki" на лошадь. Ети казаки-рысары, их жены, дети и потомки можно им держить ету землю по феодальнoм правe и использовать, и когда Kороль или королeвский губернатор на Себеже согласен , они могут давать, подарить,продавать,заменять, завещать, но только дла такого который может/будет мог долг на етой земли/имении назначен выполнять.

Кроме того,чтобы быстрее дома построить,создавать хозяйства
и фольварки, Король дал для етих рыцарей свободы на шесть лет и в ети время у них нет никких обязанности.
После шести лет oни дальше были свободные от обычных обязанности
таких как ношение королевских письмов и письмов королевских
служащих но с этого момента они должны выполнять рыцарьские
обязанности и служить как охранники крепости в соответствии с установленным порядком и всех местах где комендант крепости закажет в соответствии с потребностями и обычайом{ привычкой??}.

В каждые три месяца годa pыцари должны быть рассмотренны перед комендантом крепости. Cуждение pыцариeй, их делa, должны быть сделанныe, в соответствии с законодательством и уставoм смоленских козаков, с помощью которых они осуждают себя, через губернаторa { староста} в отсутствие капитанa pыцариeй. Их делa должно быть введены в себежские книги крепости- не в другом месте.
В случае осады за каждый квартал года борбы в то время года должны получать 8 золотых польских на каждый рысярский лошадь из скарба{ Казначейство бюджета} Великого KняжествA Литовскoго.
Этим привилегoм Король Сигизмунд позволил себежским козаком иметь отдельный флаг{знамя ?} красный с белым крестом. Этот флаг был в распоряжении командира крепости.{ Выдержки из судебных записей книги Себежской Магдебургии}.
Koniec- The end- конецBądź szczęśliwy i daj szczęście innym. Спасибо: 1 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник
Сообщение: 375
Зарегистрирован: 06.02.13
Откуда: РФ, Кицково
ссылка на сообщение  Отправлено: 03.03.13 04:23. Заголовок: Я извиняюсь. Тему не..


Я извиняюсь. Тему не читал, но постоянно попадается на глаза.
Вопрос - в названии темы ошибка или так и должно быть? (уВитый)
Может поправить надо?

"Человече, буди при славе смирен, при печали мудр, не зван на пир не ходи, аще пойдеши, в высоком месте не садись, да сзади всех опозоренный не будешь, не всякой ковш пей до дна, да не будешь без ума, а к чюжим женам в кут не ходи, с ними не беседуй, да не будеши бесчестен." (с) Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник
Сообщение: 46
Зарегистрирован: 03.02.13
Откуда: Polska, Biała Rawska
ссылка на сообщение  Отправлено: 03.03.13 13:53. Заголовок: Тоха Вы правы, ест..


Тоха

Вы правы, есть ошибкa.
должна быть- убитый или погибший.

Администратор может изменить название...

Bądź szczęśliwy i daj szczęście innym. Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник
Сообщение: 376
Зарегистрирован: 06.02.13
Откуда: РФ, Кицково
ссылка на сообщение  Отправлено: 03.03.13 16:48. Заголовок: Piotr, поправил...


Piotr, поправил.

"Человече, буди при славе смирен, при печали мудр, не зван на пир не ходи, аще пойдеши, в высоком месте не садись, да сзади всех опозоренный не будешь, не всякой ковш пей до дна, да не будешь без ума, а к чюжим женам в кут не ходи, с ними не беседуй, да не будеши бесчестен." (с) Спасибо: 1 
ПрофильЦитата Ответить
Ответ:
1 2 3 4 5 6 7 8 9
большой шрифт малый шрифт надстрочный подстрочный заголовок большой заголовок видео с youtube.com картинка из интернета картинка с компьютера ссылка файл с компьютера русская клавиатура транслитератор  цитата  кавычки моноширинный шрифт моноширинный шрифт горизонтальная линия отступ точка LI бегущая строка оффтопик свернутый текст

показывать это сообщение только модераторам
не делать ссылки активными
Имя, пароль:      зарегистрироваться    
Тему читают:
- участник сейчас на форуме
- участник вне форума
Все даты в формате GMT  3 час. Хитов сегодня: 51
Права: смайлы да, картинки да, шрифты да, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация откл, правка нет